Article 9 # 3’2018

Tolmachov S. M., Doctor of Technical Sciences, Professor (Kharkiv National Automobile and Road University)
TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF LIGHT CONCRETES COVERED BY BOTTOM BASES ON DROPS

Annotation. The article shows the advantages of the bases of roads from lean cement concrete, which is compacted with rollers. Compared with conventional heavy concrete, these concretes contain very little cement and water. It is shown that the bases of such concrete can be built with the help of existing road machinery: asphalt pavers and rollers. The properties of concrete, which are compacted by rollers, such as: density, strength, water absorption, frost resistance, are studied. The density of such concrete is the same as that of conventional heavy concrete. Concrete strength at cement consumption of 120-140 kg/m3 reaches 10 MPa. The frost resistance of these concretes corresponds to the grade F 100. It is proposed to use such concretes for the construction of the bases of roads and lower layers of road surfaces.
Keywords: bases of roads, lean cement concrete, compacting with rollers, density, strength, water absorption, frost resistance.

Анотація. У статті показано переваги основ доріг із пісного цементобетону, який ущільнюють котками. Порівняно зі звичайними важкими бетонами ці бетони містять дуже мало цементу і води. Зазначено, що основи з такого бетону можна будувати за допомогою сучасної дорожньої техніки: асфальтоукладальників та котків. Досліджено властивості бетонів, ущільнюваних котками, серед яких: щільність, міцність, водопоглинання, морозостійкість. Щільність таких бетонів така сама, як і звичайних важких. Міцність бетонів за витрати цементу 120-140 кг/м3 досягає 10 МПа. Морозостійкість матеріалу відповідає марці F100. Запропоновано використовувати такі бетони для будівництва основ доріг і нижніх шарів їхніх покриттів.
Ключові слова: основи доріг, пісний бетон, ущільнення котками, щільність, міцність, водопоглинання, морозостійкість.

Аннотация. В статье показаны преимущества оснований дорог из тощего цементобетона, который уплотняют катками. По сравнению с обычными тяжелыми бетонами эти бетоны содержат очень мало цемента и воды. Показано, что основания из такого бетона можно строить с помощью существующей дорожной техники: асфальтоукладчиков и катков. Исследованы свойства бетонов, которые уплотняют катками, такие как: плотность, прочность, водопоглощение, морозостойкость. Плотность таких бетонов такая же, как обычных тяжелых бетонов. Прочность бетонов при расходе цемента 120-140 кг/м3 достигает 10 МПа. Морозостойкость материала соответствует марке F100. Предложено использовать такие бетоны для строительства оснований дорог и нижних слоев их покрытий.
Ключевые слова: основания дорог, тощий бетон, уплотнение катками, плотность, прочность, водопоглощение, морозостойкость.