Стаття 16 № 1-2’2017

Рутковська І. А., канд. техн. наук, професор (НТУ), чл.-кор. ТАУ,
Герасименко А. В., чл.-кор. ТАУ, 
Зюзюн В. І.
ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОРІГ

Анотація. У статті розглянуто підхід до управління екологічними ризиками в інвестиційних проектах будівництва та реконструкції доріг. У результаті проведених досліджень побудовано мережеву модель ідентифікації екологічних аспект-ризикових факторів у проектах будівництва та реконструкції доріг. Реалізація запропонованої моделі ідентифікації екологічних аспект-ризикових ф16акторів можлива за умови проведення комплексної оцінки з урахуванням вимог ОВНС, державної та громадської екологічних експертиз. На вибір проектних менеджерів може проводитися оцінка можливих втрат та збитків від настання ризиків. Управління пропонується здійснювати за допомогою дорожньої карти управління екологічними ризиками проектів будівництва та реконструкції доріг.
Ключові слова: управління проектами, будівництво та реконструкція доріг, екологічні ризики, екологічний аспект-ризиковий фактор.

Рутковская И. А., канд. техн. наук, профессор (НТУ), чл.-корр. ТАУ;
Герасименко А. В., чл.-корр. ТАУ;
Зюзюн В. И.
К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

Аннотация. В статье рассмотрен подход к управлению экологическими рисками в инвестиционных проектах строительства и реконструкции дорог. В результате проведенных исследований было построено сетевую модель идентификации экологических аспект-рисковых факторов в проектах строительства и реконструкции дорог. Реализация предложенной модели идентификации экологических аспект-рисковых факторов возможна при условии проведения комплексной оценки с учетом требований ОВОС, государственной и общественной экологических экспертиз. На выбор проектных менеджеров может влиять оценка возможных потерь и убытков от наступления рисков. Управления предлагается осуществлять с помощью дорожной карты управления экологическими рисками проектов строительства и реконструкции дорог.
Ключевые слова: управления проектами, строительство и реконструкция дорог, экологические риски, экологический аспект-рисковый фактор.

Rutkovskaya I. A., Cand. tech Sciences, Professor (NTU), Corresponding Member of TAU;
Gerasimenko A. V., Corresponding Member of TAU;
Zyzyun V. I.
TO THE CREATION OF THE MODEL OF ECOLOGICAL RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS OF CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF DROPS

Annotation. In the article the approach to environmental risk management in investment projects of construction and reconstruction of roads. As a result of the research was constructed network model identification of environmental aspects, risk factors in the construction and reconstruction of roads. Implementation of the proposed model identification of environmental aspects, possible risk factors, provided a comprehensive assessment of the requirements of the EIA, state and public environmental review. The choice of project managers can evaluates possible losses and losses of risk. Management proposed to do with the roadmap environmental risk management projects of construction and reconstruction of roads.
Keywords: project management, construction and reconstruction of roads, environmental risks, environmental aspect, risk factor.