Article 15 # 1-2’2017

Koval P. M., Candidate of Technical Sciences, Professor, Academician of TAU,
Kovalchik Ya. I., Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer (NAOMA)
EVALUATION OF OPERATING CONDITION OF FERROUS-BRIDGE BRIDGES BY CRITERIA OF TRANSPARENCY PROVIDED BY ACUTE EMISSIONS METHOD

Annotation. The article presents the analysis of test and inspection of reinforced concrete bridge spans various types by acoustic emission crack resistance criteria. Recommendations of using of different types of reinforced concrete spans on the highways are presented.
Keywords: concrete bridge, full-scale test, criteria fracture, lifetime, method of acoustic emission durability.

Коваль П. М., канд. техн. наук, професор, академік ТАУ,
Ковальчик Я. І., канд. техн. наук, ст. викладач (НАОМА)
ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ ЗА КРИТЕРІЯМИ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ, ЯКІ ОТРИМАНІ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ

Анотація. У статті представлено аналіз результатів випробування та обстеження залізобетонних прогонових будов мостів різних типів за критеріями тріщиностійкості, які отримані методом акустичної емісії. Наведені рекомендації з використання різних типів залізобетонних прогонових будов на дорогах І категорії.
Ключові слова: залізобетонний міст, натурні випробування, критерій тріщиностійкості, строк служби, метод акустичної емісії, довговічність.

Коваль П. Н., канд. техн. наук, профессор, академик ТАУ,
Ковальчик Я. И., канд. техн. наук, ст. преподаватель (НАОМА)
ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ ПО КРИТЕРИЯМ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ

Аннотация. В статье представлен анализ результатов испытания и обследования железобетонных пролетных строений мостов различных типов по критериям трещиностойкости, полученных методом акустической эмиссии. Приведенные рекомендации по использованию различных типов железобетонных пролетных строений на дорогах І категории.
Ключевые слова: железобетонный мост, натурные испытания, критерий трещиностойкости, срок службы, метод акустической эмиссии, долговечность.