Article 3 #1-2’2017

Redziuk A. M., Candidate of Technical Sciences, Academician TAU, Director;
Khabutdinov A. R., Postgraduate Student (the State Enterprise “The State Road Transport Research Institute”)
THE ROAD SAFE SECURITY MANAGEMENT

Annotation. The state of road safety in Ukraine today does not meet expectations of the society. Road traffic accidents result in significant human and economic losses, which is a problem of society and a human tragedy. Road traffic injuries are among three leading causes of casualties among people aged from 5 to 44. Joint efforts of the society and the government are necessary to create the road traffic safety management system aimed at overcoming of a number of negative factors that make it impossible to effectively address the problem of road traffic safety provision.
Keywords: road traffic safety management, road traffic accidents, casualty rate, injuries, economic losses.

Редзюк А. М., канд. техн. наук, академік ТАУ, директор;
Хабутдінов А. Р., аспірант, зав. відділу безпеки на транспорті (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Анотація. На сьогодні стан безпеки дорожнього руху в Україні не відповідає очікуванням суспільства. ДТП призводять до суттєвих людських та економічних втрат, що є проблемою розвитку суспільства і людською трагедією. Дорожньо-транспортний травматизм входить до числа трьох головних причин смертності людей у віці від 5 до 44 років. Необхідне об’єднання зусиль суспільства та органів влади щодо створення системи управління безпекою дорожнього руху, метою якої є подолання низки негативних чинників, що унеможливлюють ефективне розв’язання проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху.
Ключові слова: управління безпекою дорожнього руху, ДТП, смертність, травматизм, економічні втрати.

Редзюк А. М., канд. техн. наук, академик ТАУ, директор;
Хабутдинов А. Г., аспирант, зав. отдела безопасности на транспорте (ГП «ГосавтотрансНИИпроект»)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Сегодня состояние безопасности дорожного движения в Украине не соответствует ожиданиям общества. ДТП приводят к существенным человеческим и экономическим потерям, что является проблемой развития общества и человеческой трагедией. Дорожно-транспортный травматизм входит в число трех главных причин смертности людей в возрасте от 5 до 44 лет. Необходимо объединение усилий общества и органов власти по созданию системы управления безопасностью дорожного движения, целью которой является преодоление ряда негативных факторов, которые делают невозможным эффективное решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: управление безопасностью дорожного движения, ДТП, смертность, травматизм, экономические потери.